Vuile Wijven! Vuile Democraten! Vuile Hetero's! Een Leerling van Marcuse als Grootinquisiteur

In Het Laatste Nieuws van 19 mei zegt grootinquisiteur Jozef de Witte (voor de buitenlanders die de Belgische wantoestanden nog niet kennen: de voorzitter van het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding) in reactie op een klacht wegens discriminatie dat leden van een meerderheid mogen worden gediscrimineerd.

Het artikel:

Hetero Jan Van Gucht (53) uit het West-Vlaamse Rekkem heeft een klacht ingediend wegens discriminatie bij de politie van Menen, tegen het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. «Wegens hun postkaartcampagne met slogan 'vuile hetero'», aldus Van Gucht.
«Ik ben hetero, ik heb dat niet gekozen, ik ben zo geboren en wil daar bijgevolg niet voor uitgemaakt worden. Deze campagne zet aan tot nog meer onbegrip tussen beide groepen. Waar gaat het heen als een antidiscriminatiecentrum, dat ik tot vandaag respecteerde voor het vele goede werk, met zulke 'grapjes' begint», zegt Van Gucht die prompt een klacht indiende.

Jozef De Witte, voorzitter van het Centrum, moet een beetje lachen om de klacht. «Ik meen te mogen zeggen dat ik hier enkele experts in dienst heb die weten wat discriminatie is. Stigmatiseren van een meerderheid hoort daar niet echt bij. Discriminatie is iets dat per definitie een minderheid overkomt.

Nu ben ik van de juridische kennis van de Heer De Witte tot op heden nog niet onder de indruk gekomen. Het is niet de eerste keer dat De Witte zonder schroom juridische dwaasheden verkondigt. Hij kan zich dat natuurlijk permitteren omdat het aantal goede juristen die iets te zeggen hebben en ook durven zeggen in dit land dun gezaaid is, en degene die aan de tafels van de macht meeëten in plaats van die van de gerechtigheid te dekken de bescherming van de rechtsstaat vaak niet al te nauw nemen. Van "Rule of law, not of men" blijft er in België niet veel meer over.

De beginselen van de rechtsstaat zijn daarbij wel de laatste bekommernis voor De Witte. Hij behoort tot de school van de vakbondslui à la Theo Rombouts ("'Gelijkheidsbeginsel boven vrije meningsuiting'", De Tijd van 27 april 2004) die het opleggen van gelijkheid voorrang geven op de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, vereniging e.d. Uit een uitspraak in het incident-Feryn blijkt dat De Witte de racismewet trouwens ten onrechte een grondwettelijke status geeft - terwijl het juist een gedeeltelijk ongrondwettige wet is (zie http://lvb.net/item/2421: " in een interview met Mathias Danneels en Helena Wilmet in Het Nieuwsblad van 25 februari 2006. Zegt De Witte over Pascal Feryn, de ondernemer die geen allochtone werknemers naar zijn klanten wil sturen: "We hebben hem enkel gevraagd om de grondwet na te leven. Niemand, maar dan ook niemand kan en mag discrimineren op basis van cultuur, huidskleur of religie.").

Maar laat ons even De Witte's jongste uitspraak toetsen. Stigmatiseren van een meerderheid mag dus wel. Ik kan me daar dadelijk wat bij voorstellen. Vrouwen zijn een meerderheid in dit land; die mogen dus volop gediscrimineerd worden, en beledigd net als hetero's. De kiezers van de zelfbenoemde democratische partijen zijn ook een meerderheid; zIj mogen dus gestigmatiseerd worden, die van het Vlaams Belang daarentegen niet. En het zal voor sommigen een opluchting dan wel een ontgoocheling zijn om te vernemen dat de ongelijke behandeling van zwarten onder de apartheid in Zuid-Afrika geen discriminatie was, omdat de zwarten er een meerderheid waren (en zijn). In Brussel zijn sinds kort de Marokkanen in groteren getale dan de Vlamingen. vanaf nu mogen de Vlamingen dus de Marokkanen stigmatiseren in plaats van omgekeerd. En beiden mogen ze vanzelfsprekend haat zaaien tegen de "autochtone" Franstalige Brusselaars, die vooralsnog nog steeds de meerderheid vormen. Of wacht: in Brussel-stad zouden er sinds dit jaar meer allochtonen wonen dan autochtonen. Dat opent natuurlijk perspectieven waarop De Witte allicht niet doelde.

De droevige werkelijkheid is dat deze grootinquisiteur een leerling is van Herbert Marcuse, die de jeugd destijds vergiftigde met zijn idee van partijdige tolerantie: de tegenstanders moeten tot tolerantie verplicht worden, maar zelf mogen we jegens hen intolerant zijn. Er zijn immers "correcte" opvattingen die de voorrang moeten krijgen en "incorrecte" die met alle middelen mogen worden bestreden. Een onpartijdige tolerantie (non-partisan tolerance) hield volgens Marcuse namelijk in dat men de gevestigde waarden en normen intact laat, zodat het volgens hem om repressieve tolerantie ging (H. MARCUSE, Repressive tolerance, 1965, nadien opgenomen in: Robert Paul Wolff, Barrington Moore, jr., and Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance, Beacon Press, Boston 1969, pp. 95-137). Hij aanvaardde alleen een partisan tolerance, die zou zijn "intolerant toward the protagonists of the repressive status quo", of nog "intolerance against movements from the Right, and toleration of movements from the Left". Voor kritiek, zie o.m. A.C. KORS & H.A. SILVERGLATE, "Codes of Silence. Who's silencing free speech on campus - and why", Reason, november 1998.

Dit sluit trouwens aan bij de hele filosofie achter antidiscriminatie- en antiracisme-ideologieën, filosofie die essentieel zelf discriminerend (en dus "racistisch" in de ruime daaraan meestal gegeven betekenis) is, zoals ik elders heb aangetoond (zie de uitgewerkte tekst van mijn Molinarilezing "De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren").

Verplicht werk geven

Ik vind dat de schrijfsels van PVDH in de richting gaan van de verplichting opleggen aan een werkgever werk te verschaffen, een hemelse gedachte bij links. De gevolgen van wat hij schrijft zijn dat bij elke sollicitatie, de werkgever uitvoerig en deftig beargumenteerd zal moeten aantonen om welke niet-discriminatieve reden hij de sollicitant niet heeft aangenomen. Dit is echt lachen met het beginsel van de contractvrijheid.

Als een werkgever iemand niet wenst aan te werven, de voorkeur eventueel bij iemand anders ligt, dan zal hij daar in functie van het belang van zijn bedrijf, wel zijn redenen voor hebben. Zelfs de verplichting alle beroepen voor m/v open te stellen is in sommige gevallen gewoonweg hilarisch.

Daarom stel ik voor dat de overheid (of PVDH?, wie weet is hij vermogend genoeg?) voor elk bedrijf waarin het vindt dat het zijn vrijheidsbeperkende verplichting wil opleggen, dan maar de meerderheid van de aandelen moet opkopen om unaniem beslissingen te kunnen nemen op de volgende raad van bestuur. Naar ik mij herinner is dat een dikke 15 jaar geleden ooit eens falikant afgelopen.

Nog maar eens een bewijs dat het vak geschiedenis veel meer aan bod moet komen in school. Kwestie van de grootste stommiteiten niet meer te herhalen.

_ K

verdere illustratie

Het strekt de heer Vanderheyden tot eer dat hij zich zorgen maakt over 'pedofilie', maar de ideologische selectiviteit in zijn banningsdrift en zijn gebrek aan respect voor het vrijemeningsuitingsrecht (als garantie voor overleving van 'democratie') doen dat minder.  

Een recente rechtszaak in de 'linkse' amerikaanse staat Vermont illustreert het een en ander.  Het ging om een geval van misbruik en sexuele mishandeling van een mentaal-achterlijk kind (over een lange periode van 6 jaren).  De rechter weigerde van de veroordeelde schuldige te bestraffen en zegde letterlijk in zijn vonnis dat hij (a) "niet geloofde" in het bestraffen van dergelijke misdaden en ook (b) omdat betrokkene in de gevangenis geen gepaste "therapie" zou kunnen bekomen.  

De 'rechtse' media (buiten Vermont) gaf veel ruchtbaarheid aan dit manifest geval van 'missed justice' of van 'injustice', maar de dominante 'linkse' media heeft het grotendeels dood gezwegen of genegeerd.   Het ging hier duidelijk om een (cultureel naief-linkse) rechter voor wie het gerecht bestaat om 'imaginaire rechten' te inventeren voor misdadigers, en niet om de maatschappij te beschermen tegen misdadigers.  Het feit dat die rechter zijn eigen selectieve 'opinie' plaatste boven het letterlijk verbod op strafbare misDADEN in de wet getuigt van zijn selectieve moraliteit en tot wat het extreme moreel-relativisme in Academia finaal kan leiden in de maatschappij.  Van (mentale) "anarchie" gesproken!

Wanneer parlementairen ongrondwettelijke 'gewone' wetten stemmen, 'hoge' rechters niet de morele moed opbrengen om hun grondwettelijke rol te vervullen, en 'lage' rechters 'verward denken' omtrent hun rol, dan wordt de toekomst gemakkelijk voorspelbaar.

stromannen en anarchie

@pvdh

1) Ogenschijnlijk heeft u bij M. Storme een stroman gevonden, maar als u eerlijk blijft dan zult u moeten erkennen dat het er geen was.   Waarom?  Omdat er een vraagteken stond achter zijn 'stroman-like' bewering.  En er zijn ongetwijfeld vele mensen vandaag (voorbeelden en gevallen galore) die tegen 'straffen' en tegen een repressief beleid zijn, behalve als het onder de discriminatoire anti-haat wetgeving zou kunnen vallen.  Zijn 'vraagstelling' was dus niet ongegrond.  Ik reken u zeker niet bij al die naief-linkse 'extremisten' die misdaden niet (meer) serieus willen bestraffen tenzij ze onder (politiekbepaalde) 'haat' zouden vallen, en u zou moeten kunnen erkennen dat Storme op consistente wijze voor rechtsprincipes pleit.  

2)  De Nederlandse pedofielen partij is zeker een nieuw voorbeeld van de culturele verloedering waaraan we allen vandaag onderhevig zijn sinds de 'overwinning' van het extreem-relativisme in Academia.  Maar uw incapaciteit om een gepast onderscheid te kunnen maken tussen daden en opinies is daar ook een voorbeeld van.  Naar mijn mening moet pedofilie zwaar gestraft worden.  Maar als democraat moet ik kunnen aanvaarden dat mensen 'argumenteren' over aanpassingen in het strafrecht.  De nieuwe Italiaanse President is een 'communist'.  Er wonen talrijke mensen in west Europa (het merendeel vroegere vluchtelingen uit het 'oosten') die onnoemlijk leed (persoonlijk of via familie) hebben meegemaakt dat werd aangedaan door het 'communisme'.  Volgens uw 'logica' moet men communistische partijen en de Italiaanse President dan ook verbannen.  Of zou uw logica toch selectief zijn, en een echt voorbeeld van "anarchie"?        

de vrijheid om te discrimineren

De vrijheid om te discrimineren is toch niks anders dan een
eigendomsrecht? Het feit dat ik iets heb wat jij niet hebt is toch
reinste discriminatie? Maar je kunt niet eisen, moreel, dat iemand zomaar iets van zijn eigendom moet opgeven aan iemand anders, anders zou niemand ooit iets kunnen bezitten, en kun je alleen op basis van conflict leven, als dieren.

Leven is discrimineren

Leven is discrimineren. Iedere keuze die ik maak discrimineert per definitie; en keuzes maken is juist wat leven onderscheidt van niet-leven. Dientengevolge is het niet mogelijk om discriminaties uit te schakelen, zonder meteen het leven volstrekt onmogelijk te maken. Wel is het mogelijk om op willekeurige wijze te keer te gaan tegen sommige 'discriminaties'. Maar dit impliceert een discriminatie tussen toegelaten 'discriminaties' en verboden 'discriminaties'. Daarom is een anti-discriminatiewetgeving altijd zelf discriminerend. De uitspraak van De Witte waar het hier om draait, weerspiegelt dit feit.

@verhulst

Maar dit impliceert een discriminatie tussen toegelaten 'discriminaties' en verboden 'discriminaties'.
Dat klopt. En een maatschappij die "menselijk" wil zijn moet de moed hebben om dat onderscheid te maken. Net zoals we de moed hebben om een onderscheid tussen "goed" en "kwaad" te maken. Ook al kunnen we ons daarin vergissen. Eeuwenlang werd door diepgelovige mensen slavernij als "goed" aanzien en homofilie als "slecht".

@pvdh

Wel, als het zo zit, dan moet men niet zeggen dat men discriminatie bestrijdt, maar dat men een factor x bestrijdt die bepaalde 'discriminaties' maakt tot goede discriminaties en andere discriminaties tot slechte 'discriminaties'. En dan hoort men die factor x ook bij naam te noemen.

Overigens kan een 'maatschappij' geen moed aan de dag leggen. Alleen individuen kunnen dat.

Oneerlijk en immoreel

@Van Braeckel

Inderdaad, Peter Vanderheyden komt nog eens zijn intellectueel-oneerlijke en immorele kant vertonen.  Het onderscheid tussen criminele DADEN en vrijemeningsuiting wil hij steevast niet begrijpen, ook al werd het hem nu al dikwijls uitgelegd.  De reden voor die stompzinnige 'koppigheid' ligt in het feit dat hij bepaalde meningen wil verbieden ('criminaliseren') en zodoende de eigen ideologie 'politiek' betonneren.   Dat heeft hij, evenals vele hedendaagse  Belgische opiniemakers, gemeen met talloze andere 'nondemocraten' in de wereld van vandaag en (natuurlijk) ook van vroeger. 

Hij begrijpt ook niet goed hoe economieen feitelijk functioneren en dat 'culturele gedragspatronen' finaal bepalend zijn voor maatschappelijke economische resultaten.  Noteer zijn verwijzing naar "zigeuners die nerges aan de slag kunnen".   Waarom dat zo zou zijn dat kan hij niet vatten. Zijn monoverklaring zal steeds zijn: "discriminatie".  Aan de 'culturele gedragspatronen' van die zigeuners kan dat zeker niet liggen in zijn ideologisch denken.  Hij doet dan ook zijn best om empirische observaties te negeren.  Bijvoorbeeld het feit dat eerste-generatie immigranten van vietnamezen en arabieren in de vrijemarkteconomie van de VSA het (als distincte 'groepen') economisch gemiddeld vrij snel beter doen dan autochtone amerikanen.   Die resultaten hebben dus niets met 'discriminatie' te maken, maar alles met de 'gedragspatronen' van die immigranten.  Bij de tweede generatie begint dat er al anders uit te zien, want dan zijn ze door het naief-linkse onderwijs gelopen....en dan grijpen velen al te ijverig naar het gekende victimisatiediscours.     

Minderheid hoeft niet perse numeriek gezien te worden

Integendeel, hoewel ik er zelf geen deel van uitmaak, is het toch duidelijk dat het anti-discriminatie en anti-racisme kamp 'minderheid' consequent invult als 'groepen met een maatschappelijk mindere positie'. Bizar dat een erudiet man als prof. Storme zoiets niet zou hebben opgemerkt. Het lijkt er dus op dat hij deze interpretatie moedwillig negeert om een punt te scoren op basis van een (ongetwijfeld) ongelukkige uitspraak uit een interview dat De Witte blijkbaar zelf niet erg serieus nam.

Maar Bart Vanhauwaert toch,

Maar Bart Vanhauwaert toch, ik negeer helemaal niets, ik leg de logica bloot en klaag aan. Gek dat een lezer die het woord eruditie kent alvast geen eruditie toepast bij het lezen van wat er staat. Of moet altijd alles in kleutertaal worden toegelicht, zoals op VTM en de VRT ? Allicht is dat voor U niet nodig, maar dan betekent het dat U moedwillig de logica van de double standard en de partisan tolerance verdedigt. Kom er dan maar voor uit.

Orwell

Gaat het CGKR nu ook bepalen wie er meer gelijk is?

Aan Uwe:
En laat de VLD nu maar naar het VB wijzen ...

Heeft Smagghe zich

Heeft Smagghe zich teruggetrokken? Wist ik niet, maar er zijn er nog. Smagghe moet maar klacht indienen bij het CGKR tegen de VLD :)

Ik zou niet zozeer zeggen 'men mocht toch discrimineren & nu niet meer'. Ik denk niet dat je discriminatie kunt verhelpen met wetgeving. Je moet een draagvlak creëren en niet gaan opdwingen door middel van wetgeving, beetje zoals de reformatie en contra-reformatie.

Verduidelijking voor wie het niet begrepen zou hebben

Voor wie ofwel de principes nog niet heeft begrepen of niet weet hoe ze toe te passen op deze campagne:
- vuile hetero en vuile homo vallen allebei onder de vrijheid van meningsuiting van de burgers.
- dat belet niet dat ze allebei onfatsoenlijk zijn en "discriminerend", dat het gebruik van dezeuitdrukkingen in de meeste gevallen kwetsend en onethisch is.
- volkomen consequent met het voorgaande heeft iedere burger het recht eenieder die iemand op die manier uitmaakt op zijn beurt te discrimineren.
- het Centrum is evenwel geen burger maar een overheidsinstelling; overheidsinstellingen mogen anders dan burgers niet discrimineren. Daarom is het onaanvaardbaar dat het Centrum een dergelijke campgane voert.
- het artikel ging niet daarover omdat ik dacht dat het bovenstaande zo ongeveer vanzelf spreekt. Het stuk wenst enkel voor de zoveelste keer de double standards van het Centrum bloot te leggen en te verklaren welke ideologie achter het Centrum en de antidiscriminatie-ideologie steekt.

Mohamed Chakkar, voorzitter

Mohamed Chakkar, voorzitter van de Federatie van Marokkaanse verenigingen, formuleerde nog eens een reeds vaker gehoorde (en reeds gedeeltelijk geïmplementeerde) eis (tijdens de betoging in Antwerpen): "We willen ook dat de bewijslast bij klachten rond racisme wordt omgedraaid."
In combinatie met de door De Witte geformuleerde éénrichtingsdefinitie van discriminatie zou dit iedere autochtoon tot de weerloze juridische prooi maken van iedere niet-autochtoon.

Solidair 27-05-06
http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A2AAAABG&obid=31350

Het altaar van Sint Vrije-meningsuiting.

"- volkomen consequent met het voorgaande heeft iedere burger het recht eenieder die iemand op die manier uitmaakt op zijn beurt te discrimineren."

Dus wij mogen Homo's of zigeuners gerust discrimineren. Als verdediging kunnen zij ons dan terug discrimineren. Homo's kunnen op de deur van hun groentewinkeltje de stikker "verboden voor hetero's" kleven. Zigeuners die nergens aan de slag kunnen, kunnen op hun beurt geen autochtonen aannemen. Wat een grap. De wereld van Mathias Storme is de waanzin voorbij. Het laatste stukje beschaving wordt geofferd op het altaar van Sint vrije-meningsuiting en bij uitbreiding de vrijheid in het algemeen. Laat ons 11 mei uitroepen tot zijn feestdag. Toen werd de kleine Luna doodgeschoten door een sukkelaar die De rechtsbeginselen niet evengoed onder de knie had als de heer Storme. Iemand (hoe kunt ge zo dom zijn?) die verkeerdelijk dacht dat het noodzakelijk is om vreemdelingen uit de weg te ruimen, aangezien ze “vrije-meningsgewijs” als het einde van onze beschaving welstand en veiligheid worden afgeschilderd.

De waanzin voorbij

Peter vanderheyden mag alvast beginnen met mijn naam juist te schrijven. Voor de rest moet de lezer het hoffelijkheidsniveau en de dwingende kracht van zijn redenering maar met die van mij vergelijken. Vermoedelijk is hij ook van die soort mensen die vinden dat een moord met discriminerend motief en één zonder discriminerend motief fundamenteel verschillende zaken zijn, en een moord alleen nog willen bestraffen als hij discriminerend is ? Een moord is gruwelijk omdat hij iemand van zijn (recht op) leven berooft. Een moord op één lijn stellen met het gebruik door een privé-persoon van de vrijheid om geen contract te sluiten, dat is pas de waanzin voorbij.

"Vermoedelijk is hij ook van

"Vermoedelijk is hij ook van die soort mensen die vinden dat een moord met discriminerend motief en één zonder discriminerend motief fundamenteel verschillende zaken zijn, en een moord alleen nog willen bestraffen als hij discriminerend is ?"
Blijkbaar is de techniek van de stroman Mstorme niet vreemd.
Maar net zoals het VB zal ik alweer een poging doen om "wat meer op mijn taal te letten."
Bekijkt u het eens van een psychologisch in plaats van een legalistisch standpunt.
Ik veronderstel dat we het er allemaal over eens zijn dat vooroordelen onrechtvaardig zijn. Een goedbedoelende werklustige en bekwame man met een wat donkere huidskleur en kroezelhaar wordt de kans op een job ontzegd omwille van zijn uiterlijk en de vooroordelen die daar aan vast hangen. Nu kan je wel zeggen dat die man het even grote recht heeft om ons te discrimineren, maar dat slaat nergens op. Want zijn mogelijkheid om dat te doen zijn oneindig veel beperkter dan de onze. Dat is onaanvaardbaar. Nu werken we allemaal met vooroordelen. Xenofobie is geen ziekte, het is een soort dierlijk instinct. Alleen hebben wij mensen verstand gekregen om daar tegenin te gaan. Het is dan ook de plicht van de overheid van een beschaafd land om dit proces te ondersteunen. Ook in de privé sfeer. Nagaan waarom iemand al dan niet wordt aangenomen is moeilijk, en ook niet wenselijk. Maar iemand die er rond voor uitkomt dat hij iemand niet aanneemt omwille van zijn uiterlijk moet worden terechtgewezen. Als signaal dat beslissingen op basis van vooroordelen in een geciviliseerde maatschappij niet kunnen. En als signaal naar de slachtoffers van vooroordelen dat we dit onrecht hun aangedaan niet accepteren.

@pvdh: "Maar iemand die er

@pvdh: "Maar iemand die er rond voor uitkomt dat hij iemand niet aanneemt omwille van zijn uiterlijk moet worden terechtgewezen."

Oh, VTM selecteert zijn tv-omroepsters dus op discriminerende wijze? In dat geval gaat het uiteraard om criteria die eigen zijn aan de vereisten van de job in kwestie. Maar ook als Feryn geen allochtone verkopers aanwerft, verantwoordt hij dit met "mijn klanten wensen dat niet" - dus ook een criterium dat verbonden is met de vereisten van de job, in casu de voorkeur van de klanten. Misschien zijn andere werkgevers die geen allochtonen aanwerven, beducht voor de culturele verschillen? Het blijft giswerk, maar alleen al het feit dat werkgevers zich op dat vlak tegenover de staat zouden moeten verantwoorden, vind ik te ver gaan.

Overigens betekent "recht op werk" dat de staat niemand mag verhinderen om te werken - het betekent niet dat de staat de voorwaarden moet scheppen opdat iedereen een job in de schoot geworpen zou krijgen.

Nederlandse pedofielen

Ondertussen richten Nederlandse pedofielen een politieke partij op. Onder het algemene recht op vrije meningsuiting kan zoiets niet worden verboden. Het zijn maar woorden, geen daden. Maar wat zoiets moet doen bij mensen die zelf slachtoffer geweest zijn van pedofielen, daar durf ik zelfs niet aan denken. Plus de aanmoediging die het salonfähig maken van de pedofiele daad moet zijn bij pedofielen die zich nu schuldig voelen voor wat ze al dan niet doen.
Dit is een gevolg van een maatschappij die liever geen keuzes maakt dan de kans te lopen de verkeerde te maken. Alles toestaan is geen liberalisme, dat is anarchie.

@pvdh: Ik vind uw

@pvdh: Ik vind uw vergelijking tussen het pleidooi van Matthias Storme voor het beperken van antidiscriminatie tot de publieke sfeer enerzijds, en anderzijds de Antwerpse moorden, intellectueel oneerlijk en immoreel. Beide hebben trouwens niets met vrije meningsuiting te maken. Het eerste heeft te maken met de vrijheid om keuzes te maken in de privé-sfeer.

Privé

Als een homo zijn klantenkring vrijwillig en opzettelijk wil beperken tot homo's, wat zou daar eigenlijk op tegen zijn? Een winkelier wil normaal zoveel mogelijk klanten, maar wie het anders wil en zijn klanten selectief wil beperken, zou dat in mijn opinie zeker moeten kunnen.

Aanwervingen? Dat zijn in mijn opinie privé-contracten, en men zou in zijn privé-leven de keuzes moeten kunnen maken die men wil. Als iemand zijn echtgenote of zijn vrienden naar believen mag kiezen, waarom dan ook niet zijn huurders of zijn werknemers, zonder aan de staat te moeten bewijzen dat die keuze "objectief" is gebeurd? Het concept "arbeid" is in mijn visie geen publiek instituut, maar een kwestie van privé-relaties en privé-contracten.

Daar hebben ze nu geen

Daar hebben ze nu geen problemen meer mee, kijk naar Smagghe (bij mijn weten) e.a.

Waar staat er ergens enige notie van: 'Men mocht toch discrimineren? Nu blijkbaar plots niet meer.' ?

Antwoord op Brigands

Quote
Daar hebben ze nu geen problemen meer mee, kijk naar Smagghe (bij mijn weten) e.a.
unquote

Smagghe heeft zich ook teruggetrokken. Omdat men hem overtuigd heeft "dat het beter was voor de partij"

quote
Waar staat er ergens enige notie van: 'Men mocht toch discrimineren? Nu blijkbaar plots niet meer.' ?
unquote

Brussels Journal en Nova Civitas staat er vol van.
Mathias Storme heeft het ondertussen verduidelijkt, maar ik denk niet dat de klager die gedachtenlijn gevolgd heeft. Die vind gewoon dat hij als "normaal" mens meer rechten heeft dan een "niet-normaal" mens.

Het doet me denken aan de Bruggeling die neerkeek op de Antwerpenaars met de volgende uitleg : "wij hoeven niet racistisch te zijn in Brugge, als er hier een Marokkaan komt wonen pesten we die direkt buiten, wij zijn veel slimmer dan die van Antwerpen." Waarop hij het verhaal vertelt van een Marokkaanse jongen die men nergens wou bedienen in Brugge, en dan maar uit Brugge vertrok.

Aan de ruit van winkel van de Bruggeling hing een de poster "cultuur eindigt waar racisme begint".

Uwe Hayek.

De Witte is een dhimmi!

"In Het Laatste Nieuws van 19 mei zegt grootinquisiteur Jozef de Witte in reactie op een klacht wegens discriminatie dat leden van een meerderheid mogen worden gediscrimineerd."

De Witte volgt daarbij volledig de strekking van de zweedse dhimmi, Goran Lambertz. Daar ook mocht bestaat racisme tegen de meerderheid niet. En wat betreft minderheden heeft hij ook racisme tegen Joden in moskeeën nu als "Midden-Oosten" praat beschouwd en dus niet strafbaar. Wanneer datzelfde racisme van rechts zou komen, daarentegen...

Bij het Centrum De Witte heerst dezelfde "schuchterheid" om het racisme vanuit de moslim-gemeenschap of vanuit links te veroordelen. Gewoon een briefje schrijven zonder dreigingen! en klaar is kees in dat geval!

Vuilen Homo

Het aantal keren dat men mij "Voilen Homo" of "Voil Janet" genoemt heeft kan ik niet meer tellen.

Het went nooit. En direct ben je niks meer waard. Zelfs als zou je een middel tegen kanker ontdekt hebben, ze gaan nog liever dood dan een uitvinding te aanvaarden "van een Janet".

Ons wordt dan maar gezegd van te relativeren, van de zaak in zijn culturele context te zien, van een hard te slikken en nog beter je best te doen, om te bewijzen dat "Voil Homo's" het dan toch nog waard zijn van te mogen blijven leven.

En dan zie je die reactie van Jan Van Gucht. En de dubbelzinnige reactie hier. Men mocht toch discrimineren? Nu blijkbaar plots niet meer.

Het kwetst dus blijkbaar toch, "Vuilen ***" genoemd te worden. En dan is Jan Van Gucht nog niet eens uitgesloten door zijn politieke partij, zijn werk, zijn familie, kenissen. Het is enkel maar een ludieke actie, zonder echte discriminatie.

In 1986 liet de lokale pvv (nu vld) mij verstaan, dat ik mij beter niet kandidaat zou stellen, "omdat ik niet getrouwd was, en dat teveel problemen voor de partij zou stellen".

Uwe Hayek.