Democratie versus Grondwet

Matthias Storme pleit vandaag voor een asymmetrische staatshervorming, waarbij de bevoegdheden die naar Vlaanderen worden overgedragen per referendum worden bepaald.

Lijkt me de logica zelve.

Alleen: het is een democratische oplossing, terwijl België helemaal geen democratie is, doch een particratie. Dat wringt dus.

Wat is de situatie nu? Er komt geen staatshervorming omdat politieke partijen die in franstalig België de meerderheid vormen, iedere vorm van staatshervorming afwijzen.

Maar: de meerderheid van de Belgen, zijnde de Vlamingen, hebben zelfs niet voor of tegen deze partijen kunnen stemmen (tenzij in BHV, maar daar is die mogelijkheid ongrondwettig). Eigenlijk is de kwalificatie ‘particratie’ voor België nog te hoog gegrepen, want in een particratie bevinden de partijen, hoewel ze na een verkiezing vrolijk tegen de wil van de kiezers kunnen ingaan, zich tenminste nog allemaal binnen het elektoraal bereik van de burgers.

Een referendum dus, met een lijst bevoegdheden over te dragen aan Vlaanderen, apart per bevoegdheid afstembaar.

Is zo’n referendum ongrondwettelijk? Maar de niet-splitsing van BHV is dat toch ook? En het vorstenhuis bezet de troon toch ook tegen de grondwet in? Is het niet een tikkeltje selectief om plots de grondwet voor heilig te verklaren, daar waar zij ingaat tegen de belangen van het noorden des lands?

Bovendien: een grondwet die directe besluitvorming door het volk uitsluit, is precies daardoor illegitiem, omdat een grondwet enkel legitiem kan zijn in de mate ze gedragen wordt door de wil van het soevereine volk. Dit laatste impliceert dat het soevereine volk zijn wil ook zonder restrictie moet kunnen uitspreken. Een ‘grondwet’ die belet dat het soevereine volk klaar en duidelijk spreekt, zodat de wil van het soevereine volk ondubbelzinnig aan het licht kan treden, is op dat punt gewoon illegitiem. Zo'n ‘grondwet’ is uit democratisch oogpunt een contradictio in terminis en die contradictie kan enkel worden opgeheven door de bepalingen, die aan de burgers het zwijgen opleggen, onverwijld te negeren.

Democratie en moreel-relativisme

@ Schaveiger

Uw commentaren hier gaan van slecht naar erger. Ik ga een poging doen (tegen beter weten in) om twee moeilijke begrippen voor u een beetje te verduidelijken.

1) Onder extreem "moreel-relativisme" versta ik: (a) de weigering om noodzakelijke morele oordelen te vellen, en/of (b) de neiging om regelmatig absurde morele ekwivalenties te poneren.   Dit extreem moreel relativisme is waarschijnlijk de ergste ziekte die vandaag westerse culturele 'elites' teistert, en ligt ook aan de grond van de onderwege-zijnde maatschappelijke verloedering.  Zij is de resultante van 'Marcuse' en andere academische trendy absurditeiten die geleid hebben tot een visie van 'woorden kunnen eender wat betekenen, en betekenen dus eigenlijk helemaal niets'. Kortweg: nihilisme.

Uw bewering dat er "evenveel soorten democratie als er mensen" zouden zijn is een prachtvoorbeeld van extreem moreel relativisme.  Het is zowel een reflectie van een weigering om een direct moreel oordeel te vellen over een concreet politiek systeem als een affirmatie van absurde morele 'ekwivalentie'.   Dus, onder uw 'definitie' van democratie wordt elk politiek bestel een "democratie"; dat van Stalin, Hitler, Mao, Castro, Moegabe, etc....evenzeer als dat van...Balkenende.   In feite steekt u de kop in de grond, en weigert u van relevante observaties te maken en van oordelen te vellen.

2) "Democratie" is een moeilijk begrip, en redelijke mensen kunnen er (gedeeltelijk) van mening over verschillen, zowel over de tijd als in geografisch- en cultureel-verscheiden oorden.  Althans over 'details' kan men van mening verschillen, niet over de essentie van het begrip.   Fundamenteel betekent het dat het volk soeverein is, i.e. dat het volk de bestuurders 'controleert' en niet andersom.  Een criterium om dit in de praktijk te kunnen beoordelen is van te constateren of er wel degelijk effectieve machtsalternatie plaats grijpt tussen verschillende ideologieen over tijd.  Zijn het steeds dezelfde partij en persoonlijkheden die mee aan de macht zitten, of is er echte afwisseling?  Dit vereist ook van naar de rol te kijken van grote 'maatschappelijke' organisaties (zoals vakbonden en/of grote staatsbedrijven) op 'permanente' regeerpartijen.  

Democratie houdt ONDERMEER in: scheiding van de machten (wetgevende, uitvoerende, en rechterlijke), en toepassing van de meerderheidsregel bij het tot stand komen van 'gewone' wetgeving in het parlement, en bij verkiezingen voor het parlement. Echter, een 'meerderheidsbeslissing' is op zichzelf niet voldoende  om het predikaat "democratisch" te krijgen.  Het is goed mogelijk dat 'vrije verkiezingen' in een typisch moslemland tot 'sharia law' zouden leiden, maar dat maakt sharia law zeker niet "democratisch".  Men moet dus de meerderheidsregel verbinden met een zekere conceptie van 'individuele rechten' (die door elke 'meerderheid' moeten gerespecteerd worden). Vandaar, de noodzaak van een onderscheid te maken tussen 'gewone wetgeving' (door een meerderheid in het parlement gestemd) en een 'grondwet' (die 'permanent' zou moeten zijn, en het individu moet beschermen tegen tijdelijke en contemporele 'meerderheden').  En daarom ook is het noodzakelijk dat het volk zich DIRECT kan uitspreken over elke nieuwe grondwet (die het politiek bestel definieert), terwijl verkozenen zich mogen bezig houden met 'gewone wetgeving'  (over criminaliteit, belastingen, enz...)

Verschillende 'constitutionele' tradities vullen dat concept van "individuele rechten" op verschillende wijze in.  Naar mijn mening is het (politieke) vrijemeningsuitingsrecht (te samen met 'habeas corpus')  het allerbelangrijkste individuele constitutionele grondrecht.  Wanneer een heersende orthodoxie mag voorschrijven welke opinies mogen geuit worden, en welke niet, dan hebben de burgers geen echte toegang meer tot informatie.  Men zou dan ook niet meer kunnen zeggen dat zij het zouden zijn die de 'regeerders' zouden controleren.  Integendeel, het zijn dan de machtigen of de regerenden die de culturele condities bepalen voor hun eigen herverkiezing.  Dat is autocratie, met een democratisch 'vernisje', maar geen echte democratie.    

transfers

Noordfransen die met bussen naar Vlaanderen worden aangevoerd terwijl franstalige Belgen op nog geen 25 km van een Vlaamse job gewoon op hun werkloze krent blijven zitten????? Laat ze komen werken voor hun transfer. Daar is geen grondwet voor nodig, alleen gezond verstand, goede wil en respect voor diegenen op deze wereld die honger hebben.

Gezond verstand, respect en 'decency' staan boven de grondwet. Als deze begrippen niet meer regeren dan is er ook geen grondwet meer nodig. Men kan en mag immoreel gedrag niet verbergen achter een grondwet.

Als de Walen duidelijke kwantitatieve afspraken maken aangaande het invullen van Vlaamse noden, dan kunnen zij afspraken maken met de Vlamingen voor het lenigen van hun noden.

Kruip in een boom met uw grondwet.

@ Schaveiger   Ik denk

@ Schaveiger

 

Ik denk dat u het begrip democratisch niet 100% correct invult.

In een democratisch land is de burger(meerderheid) souverein. Wat wetten betreft houdt dit in, dat er een burgermeerderheid achter staat, hetzij dat de burgers de wet rechtstreeks stemmen (per referendum) hetzij dat de burgers de wet, gestemd door vertegenwoordiging niet afschaffen.

Dat heeft verder eigenlijk niks te maken met de inhoud van de wet, of het soort wet, en al evenmin met de ingesteldheid van de burger, die u om onbegrijpelijke reden niet democratisch acht, en zelfs ontoerekeningsvatbaar (snel verward!).

 

Peter H., wat is democratie eigenlijk ?

Denk je dat er iemand is die het begrip "democratie" voor 100% KAN invullen ?. Er zijn evenveel soorten democratie als er mensen zijn.

Laten we het voorbeeld van het VB nemen. Zij claimen met veel lawaai dat België niet democratisch is. Vertelt u me eens hoe democratisch het VB wel is en dan heb je het antwoord over de ingesteldheid van de burger. Het zijn precies de extremisten van alle pluimage die een gebrek aan democratie (en vrije meningsuiting) aanklagen omdat het juist die wetten zijn waardoor ze hun gang niet kunnen gaan ivm discriminatie, racisme, negationisme, nationalisme, enz. Let wel, persoonlijk ben ik tegen dat "cordon sanitaire", maar geef toe dat het VB zich er zelf in gewerkt heeft.

De gewone burger word afgedaan als "kiesvee", en dat komt niet van mezelf. Het beste voorbeeld hiervan hebben we meegemaakt met de referenda in Frankrijk en Nederland ivm de Europese Grondwet. Niemand verstond noch wist over wat het eigenlijk ging door de gebrekkige informatie uit de EU zelf en mede door de "brainstorming" van de nationalisten heeft de gewone burger nee gezegd.

Het begrip democratie kan

Het begrip democratie kan perfect sluitend ingevuld worden. Democratie is een bestuursysteem waarmee de burgers van een land,op gelijke wijze toegang hebben tot de wetgevende beslissings-en besluitvormingsprocedures, waarna het meerderheidsbegrinsel kan gelden wanneer een besluit moet gestemd worden, hetzij rechtstreeks of door vertegenwoordiging. Kort gezegd: de burgers zijn souverein en oefenen de ultieme macht uit, en wetten zijn bijgevolg enkel democratisch wanneer ze door een burgermeerderheid gedragen worden.
Uiteraard proberen de machthebbers van vandaag het begrip te recupereren o.a. door er heel andere invullingen aan te geven, zoals bv wetten op inhoud te beoordelen, i.p.v. op de wijze waarop ze tot stand gekomen is.

Een partij zoals het VB lijkt bestuurlijk helemaal niet zo gestructureerd te zijn, maar dat hoeft geen probleem te betekenen daar lidmaatschap een vrije keuze is, in tegenstelling tot staats-aanhorigheid.

Ook u hebt een heel vreemde opvatting van democratie, zoals ik afleid uit uw voorbeeld. De Fransen en Nederlanders verwerpen de Europese grondwet (nochtans onmiskenbaar op democratische wijze bij meerderheid en rechtstreeks) Om een of andere reden vindt u de NEE-keuze niet goed, en veroordeelt u daarom de meerderheid tot de titel (dom?) kiesvee. Geheel fout: de uitkomst van de beslissing heeft immers niks met democratie te maken. Het gaat enkel om de wijze waarop de beslissing tot stand kwam, en die is democratisch: iedereen kon zich uitspreken, de meerderheid won.

Theorie vs praktijk !

Natuurlijk kan het begrip democratie perfect worden ingevuld maar daarmee word ze nog niet perfect toegepast. Wetten zijn richtlijnen die alleen dienen om de samenleving leef- en bestuurbaar te maken. Indien wetten (of decreten) door democratisch verkozen parlementsleden gestemd worden zijn ze verondersteld ontstaan te zijn uit de wil van het soevereine volk bij monde van hun afgevaardigden.
Machthebbers van alle pluimage hebben steeds de neiging de tering naar HUN nering te zetten. Eens ze aan het ruif zitten word de burger tweede partij.

Wat het VB betreft, door het feit dat ze door de zgn traditionele partijen afgezonderd werd (wat m.i. een grote flater is), hebben ze schoon spel in
kritiekspuien. Hadden ze van in het begin medeleiderschap gekregen op politiek vlak, dan piepten ze al lang niet meer vanop dezelfde hoge tak.

De referenda in Frankrijk en Nederland waren inderdaad het domste wat men kon bedenken. Het was zelfs een aanfluiting van de intellectuele integriteit van de gewone burger door zijn mening te vragen over iets waar hij nooit degelijk was over ingelicht en bijgevolg ook niets van begreep. Dit heeft niets met democratie te maken maar met respect voor het volk, iets wat men nog minder tegenkwam bij de aanzetters tot nee-stemmen.

Ondemocratisch of onwettelijk ?

Alle wetten zijn per definitie ondemocratisch, gewoon omdat ze op de een of andere manier de soevereiniteit en de vrijheid van het volk beknotten.

Een land kan zich democratisch noemen wanneer haar grondwet dit aantoont. Dit wil daarom niet zeggen dat elke burger in dat land democratisch ingesteld is.

Een referendum zoals voorgesteld met verschillende vragen over verschillende bevoegdheden is m.i. verwarrend voor de gewone burger.