Wat Kost Ons de Allochtoon?

In Nederland wil de PVV van Geert Wilders van de overheid weten wat de allochtoon aan de staat kost. Ik betwijfel of de Belgische overheid daarover cijfers bijhoudt. In het verleden werd altijd beweerd van niet. Uit recente verklaringen van de Antwerpse OCMW-voorzitster Monica De Coninck blijkt echter dat de OCMWs wel over een aantal cijfers beschikken. Daarom stelde ik onderstaande schriftelijke vragen aan de excellenties Herman Van Rompuy, Eerste Minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, en Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Migratie-en asielbeleid. Ik ben benieuwd of er exacte cijfers zullen komen.

Schriftelijke vraag: Sociale kost regularisatie illegalen

Monica De Coninck, voorzitter van het OCMW Antwerpen, verklaarde in diverse kranten (23 juli) dat de regularisatie van “mensen zonder papieren” tot extra druk zal leiden op OCMWs. Ze baseerde zich op de gevolgen van de vorige regularisatie, tien jaar geleden.

In Antwerpen werden in 1999 en begin 2000 5.718 regularisatiedossiers ingediend, [...] Gebaseerd op analyses van steunaanvragen van toen, komt ongeveer de helft van de geregulariseerden in aanmerking voor financiële steun,” aldus mevr. De Coninck. “Maar papieren zijn geen garantie op werk: we zien dat een niet onaanzienlijk deel van de geregulariseerden vandaag nog altijd OCMW-steun krijgt. Dat, én de gezinshereniging, vertaalt zich in een verkleuring van de OCMW-populatie: momenteel is twee derde van de Antwerpse OCMW-gesteunden allochtoon.

Graag vernam ik:

a) Hoeveel illegalen er in totaal geregulariseerd werden na de laatste regularisatie in 1999-2000?

b) Hoeveel van de toen geregulariseerde personen genoten intussen van OCMW-steun, gedurende hoeveel jaren, en welke bedragen werden hiervoor in totaal uitgekeerd?

c) Hoeveel van deze mensen verwierven inmiddels de Belgische nationaliteit?

d) Hoeveel van de toen geregulariseerde personen lieten in het kader van gezinshereniging familieleden naar ons land overkomen, en hoeveel personen waren hierbij in totaal betrokken?

e) Hoeveel van de onder (d) genoemde personen genoten intussen van OCMW-steun, gedurende hoeveel jaren, en welke bedragen werden hiervoor in totaal uitgekeerd?

Vragen "f" en "g"...

f) Hoeveel van de onder (a) genoemden verblijven er sindsdien in een penitentiaire inrichting?

g) Hoeveel van de onder (f) genoemden hebben sindsdien uit eigen beweging deze penitentiaire inrichting verlaten zonder daartoe gemachtigd te zijn?