De Duivel in de Kerk

Was u verbaasd toen bleek dat er een kinderverkrachter tussen de bisschoppen zat? Wij waren verontwaardigd, maar niet echt verbaasd. De pedofiele mentaliteit onder de gemijterde heren was al bekend sinds de controverse rond het godsdienstboek Roeach in 1997. Dit boek, uitgegeven onder hoofdredactie van Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een stripverhaal waarin een naakte kleuter, een meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in de kamer blijven als papa en mama vrijen.” En een naakt jongetje en meisje worden getoond terwijl ze “doktertje spelen” en het jongetje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”

Dat “godsdienstboek” werd destijds op katholieke scholen gebruikt in de catecheseles totdat ik het ontdekte tussen de leerboeken van mijn oudste, toen 13-jarige, dochter en op 3 september 1997 een brief stuurde aan kardinaal Danneels waarin ik schreef:

“Wanneer ik deze tekening en  haar boodschap bekijk, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit godsdienstboek heel bewust aan kinderen van 13 en 14 wil wijsmaken dat kleuters genitale streling prettig vinden. Op die manier kweekt men pedofielen die oprecht denken dat de kinderen het eigenlijk ‘heel lekker’ vinden wat zij allemaal met hen doen, terwijl juist het tegendeel waar is.”

Ik schreef Danneels dat ik als katholieke ouder “die trouw wil zijn aan het pauselijke leergezag en die haar kinderen ook zo wil opvoeden” eiste dat hij het gebruik van dit boek in de godsdienstles zou verbieden:

“Daarom eis ik van u – ja, de tijd van braaf vragen is voorbij – dat u het gebruik van dit ‘godsdienstboek’ in de klassen van onze kinderen verbiedt.”

Vandaag krijgt deze zaak, intussen al meer dan 12 jaar geleden, een andere, wrange geladenheid. Zeker nu ik weet dat Mgr. Roger Vangheluwe, de kinderverkrachtende bisschop van Brugge, de toezichthoudende bisschop was van de beide instellingen – KULeuven en Grootseminarie Brugge – waaruit de hoofdredacteurs van dit perverse “godsdienstboek” kwamen.

Vangheluwe flirtte niet alleen met de pedofiele ideeën, maar paste ze ook toe op zijn 11-jarige neefje, een jongetje dat, aangezien Roeach al sinds 1991 in het Vlaamse katholieke godsdienstonderricht werd gebruikt, als 13-jarige dit handboek godsdienst naar alle waarschijnlijkheid nog heeft moeten gebruiken.

Honderden kinderen die niet lichamelijk verkracht werden, werden geestelijk aangerand in de godsdienstles.

Nadat ik mijn actie tegen Roeach begon, bleek dat dit bij vele ouders een gevoelige snaar had geraakt. De verhalen over andere praktijken in het katholiek onderwijs stroomden binnen. Zo bleek dat in een aantal scholen kinderen werd aangeleerd om condooms over kunstpenissen te trekken en dat video’s getoond werden met masturbatie- en vrijtechnieken.

Omdat Danneels niet wilde ingaan op de eisen om aan deze praktijken een einde te stellen, organiseerde ik op 15 oktober 1997 een betoging van ouders en kinderen onder het motto “Respect voor ouders en kinderen” aan het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen. Danneels weigerde een delegatie van de betogers te ontvangen. “Ik zal me niet laten verplichten,” verklaarde hij op 21 oktober in Humo. Ook bij een nieuwe betoging op 10 december bleef de aartsbisschoppelijke deur gesloten.

Een betoging voor het bisschoppelijk paleis in Antwerpen op 19 november 1997 leidde wel tot de ontvangst van een delegatie moeders, waaronder een CVP-gemeenteraadslid en ikzelf, door de toenmalige bisschop van Antwerpen, Mgr. Paul Van den Berghe. Die brave man, de verantwoordelijke namens het Vlaams episcopaat voor onderwijs, aanhoorde de moeders, brak in tranen uit en beloofde een onderzoek naar de praktijken in de lessen godsdienst en seksuele voorlichting. Hij kondigde dat ook aan in een verklaring aan de pers.

Dat leverde hem wellicht een reprimande op vanwege zijn collega’s, zodat hij op 24 november, na een bijeenkomst van de bisschoppenconferentie via Belga bekend maakte dat er, ondanks de belofte, geen onderzoek zou komen. Vandaag weten we dat één van die collega’s de kinderverkrachter Vangheluwe was, wat ook die affaire wel heel wrang maakt.

Op 18 februari 1998 stond ik voor de derde keer met een groep ouders voor de deur van Danneels in Mechelen. Weer bleef de deur potdicht.Wel schreef de pauselijke nuntius in Brussel, een vriend van Danneels, mij op 19 februari een brief om te zeggen dat het mijn christelijke plicht was om met betrekking tot de Kerk “alles te vermijden wat aanleiding kan geven tot misverstand, verdeeldheid en spot. We moeten respect opbrengen voor onze bisschoppen.” Hij liet me bijgevolg weten dat mijn manifestaties “ongepast en beledigend” waren.

Daarom trokken we met een 200-tal ouders op 18 maart 1998 naar de pauselijke nuntiatuur, de ambassade van het Vaticaan, in Brussel, om hem onze grieven voor te leggen, maar ook de nuntius gaf niet thuis. De nuntius had zelfs de politie, met waterkanonnen, opgetrommeld. Op 12 maart had hij mij een nieuwe brief geschreven om te herhalen dat mijn actie “beledigend --ik onderstreep beledigend-- is voor de institutie waarvan de Nuntius de vertegenwoordiger is.”

Intussen voerden Danneels’ vrienden in de pers een campagne tegen mij. “Colen blijft bisschoppen pesten,” blokletterde Gazet van Antwerpen. Danneels suggereerde in Humo dat ik mijn “kiescampagne aan het verzorgen” was.

Toen uiteindelijk duidelijk werd dat de Vlaamse Kerk niet naar ons wilde luisteren, besloot ik met het katholieke onderwijs te breken. Ik haalde mijn vijf kinderen uit het katholiek onderwijs weg en richtte, met enkele andere gezinnen, een thuisschool op om aldus onze kinderen volgens de katholieke leer te kunnen opvoeden.

Wel stuurde ik een brief aan alle kardinalen ter wereld om ze op de hoogte te stellen van de inhoud van Roeach. “Wees overtuigd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de nodige aandacht aan deze zaak zal besteden,” antwoordde Mgr. Clemens, de privé-secretaris van kardinaal Ratzinger uit Rome; “U voert de juiste strijd,” schreef kardinaal Gagnon uit Rome; “De zaak die u te berde brengt is zeer ernstig,” schreef kardinaal Arinze uit Rome.

Er kwamen brieven uit de hele wereld. “Ik deel uw mening. Het is belangrijk dat u dit niet zonder tegenspraak laat,” schreef kardinaal Meisner van Keulen; “Ik begrijp zeer goed uw bezorgdheid,” schreef kardinaal Wamala van Oeganda; “Ik heb kardinaal Danneels geschreven. Ik hoop dat hij mij uitleg kan verschaffen,” schreef kardinaal Vidal van de Filippijnen; “Ik zal dit met kardinaal Danneels bespreken,” schreef kardinaal Williams van Nieuw-Zeeland; “Ik zal proberen iets te ondernemen om u te helpen,” schreef kardinaal Lopez Rodriguez van Santo Domingo; “Ik heb in Rome gemerkt dat kardinaal Laghi van de Congregatie voor het Onderwijs van uw bekommernissen op de hoogte is,” schreef kardinaal O’Connor van New York.

De Standaard schreef op 27 februari 2010 dat die brieven “in Rome de perceptie over de slappe kerkleiding in ons land versterkten.” Rome ziet in Léonard de man die de Belgische kerk kan redden. Ik deel die mening. Het is alleen jammer dat we daarop zoveel jaren hebben moeten wachten. De achtergelaten puinhoop is groter dan iemand ooit had kunnen denken.

 

 

Godfried?

Godfried herinnert zich niets meer. Godfried heeft nooit iets gemerkt.

In oktober 1984 ontving Danneels een brief van een bezorgde moeder over de zg. Oecumenische Werkgroep Pedofilie. De activiteiten van deze werkgroep waren aangekondigd in het bisschopsblad Kerk en Leven van 9 augustus 1984. De werkgroep, zo stelde het artikel, “wil de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen.” Tevens was het de bedoeling een ontmoetingspunt te zijn voor pedofielen “om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen. Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt.”

De moeder, die zich tot Danneels richtte, had de “nadere documentatie” waarover het bericht melding maakte, opgevraagd en schrok zich een hoedje.

Enkele citaten:

Als uw zoon(tje) of dochter(tje) de band met de pedofiel als fijn aanvoelt, maak dan die band niet kapot;

De reactie van de omgeving is vaak schadelijker dan de gebeurtenissen zelf;

Veel overtuigde christenen kunnen nog wat leren van pedofielen;

Het verdient de voorkeur dat er een vertrouwensrelatie tussen de pedofiel en de ouders ontstaat.

Maar de kardinaal achtte zich niet verantwoordelijk en liet verder betijen. Vandaag, 26 jaar later, ontdekt Danneels dat een van zijn eigen bisschoppen, zijn beste vriend Roger Vangheluwe, ten tijde van de publicatie van het betreffende artikel in Kerk en Leven – en helaas nog vele jaren later – zijn elfjarige neefje aanrandde.

 

 

Boze pater

 

De benoeming van de “conservatief” André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Mechelen is bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Eén van hen is pater Johan Leman, professor antropologie in Leuven en jarenlang hoofdinquisiteur van het zg. Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, een overheidsinstelling die oppositieleden vervolgt. Leman is kwaad omdat de nieuwe aartsbisschop niet democratisch werd verkozen. Op zijn weblog schreef hij op 27 februari een in azijn geplengd stukje onder de titel: “Hoe wordt religieus leiderschap gekozen? Er is misschien herziening gewenst in democratische zin...”

Leman had in De Standaard gelezen dat de acties van Alexandra Colen een invloed hebben gehad bij de benoeming van Léonard tot opvolger van kardinaal Danneels in plaats van een opvolger gesuggereerd door Danneels. Leman verneemt, schrijft hij, “dat in Vaticaanse kringen, bij de voorbereiding van de keuze van de Belgische aartsbisschop, met graagte kennis genomen werd van de zendingen die ze kregen vanwege bijvoorbeeld mevrouw Alexandra Colen of van de heer Paul Belien. [...] Bij mijn weten hebben de geschriften van mensen die zich minstens zoveel ingezet hebben voor de Kerk geen enkele invloed gehad, wat wel zou gespeeld hebben met de geschriften van mevrouw Colen bij het desavoueren van het Belgische episcopaat en de kandidaten die de bisschoppen zelf voorgedragen zouden hebben... en daar heb ik een probleem mee.”

Hij vervolgt: “Ik vind het normaal dat de bisschoppen geraadpleegd worden en bijvoorbeeld ook de pastorale werkers en bijvoorbeeld ook het interdiocesaan pastoraal beraad. Maar zich laten beïnvloeden door het echtpaar Belien-Colen, omwille van hun opvattingen over Kerk en seksualiteit? Pardon?”

Als het “normaal” is dat kinderverkrachter Roger Van Gheluwe geraadpleegd wordt, waarom dan niet een gelovige moeder?

 

 

 

 

Pederasten zijn uitzonderingen, maar ze zijn wel overal

Pedofielen zitten natuurlijk niet alleen in de Kerk. Vandaag nog blijkt een kindermuzikant gearresteerd te zijn. Pedofielen maken misbruik van hun talent om hun intenties te camoufleren en om bij hun slachtoffers te komen. Ik hoop dat dit bij Van Gheluwe niet het geval was. Mgr. Léonard zei niet te begrijpen dat iemand met zo'n lijk in de kast bisschop wil worden. Ik moet er niet aan denken dat hij misschien wel bisschop werd omdat hij pedofiel is.

Intussen blijkt dat priesters niet meer durven meegaan met de H. Bloedprocessie, hoewel allicht ieder van hen walgt van heel deze zaak. De media houden zich intussen niet in om de hele Kerk over dezelfde kam te scheren.

pedofielen in de bank

Ik weet niet meer wie de vraag heeft gesteld, maar het luidde als volgt: als morgen blijkt dat de directeur van de bank een pedofiel blijkt te zijn, haal je dan ook je spaarcenten van de bank ?

Een bedenking

Persoonlijk ben ik er niet zo zeker van dat de pedofilieperikelen perse gelinkt zijn aan de 'progressieve' vleugel van de kerk. Ikzelf ben in mijn middelbare schooltijd, toen het tweede vaticaans concilie nog maar pas was begonnen, geconfronteerd geweest met 'ongewenste intimiteiten' (beetpakken, vasthouden, knuffelen; bijzonder goor en bijzonder genant) op het jezuïetencollege waar ik school liep. Het zou me niet verwonderen wanneer zou blijken dat ook bij de 'conservatieven', waarop men hier zijn hoop stelt, één en ander zou zijn misgelopen.

@Alexandra Colen

First, thank you for standing up for the Church over the years and standing up against the clergy and the laity who have put themselves first and God second.

You ended your story:

"Als het “normaal” is dat kinderverkrachter Roger Van Gheluwe geraadpleegd wordt, waarom dan niet een gelovige moeder?"

Indeed, perhaps a mother is  more of a threat to  where some wish the Church to go.

akkoord

Ik ben het niet vaak eens met mevrouw Colen, maar deze keer is het zover. Tot hiertoe vond ik het gezever over sexualiteit in godsdienstlessen een flauwe goedkope en bovendien mislukte marketingtruck om godsdienst "hip" te maken, maar blijkbaar zat er nog een onderhuids pedofilie verheerlijkend kantje aan. Waarschijnlijk een poging om zichzelf te vergoelijken en om als nog in de hemel te komen onder een "Wir haben es nicht gewusst" label.  

pederasters

Onbegrijpelijk als je dit allemaal leest. Hoe zijn de acties van Mevr. Colen, en de reacties van "onze" aartsbisschop allemaal kunnen gebeuren zonder dat wij daar veel hebben over vernomen. De media medeplichtig. Schande over de wollige Daneels. Maar ja als je een "Boze" bent.  

DW

Paus

Stel je voor dat Danneels nu paus was geweest ...

let all the poison rise from the mud

Het is erg om te zien hoe ziek de kerk is: in een preek vorig weekend riep de pastoor van mijn gemeente op: "om te bidden voor van Gheluwe, tis toch ook maar ne mens niewaar, hij zit daar zielig en alleen weggestopt ergens in een klooster". Ik had bijna iets naar hem gegooid, de wereldvreemde gek.

Een deel van het probleem is de kerk de laaste honderd jaar altijd het systeem heeft verdedigd: eerst waren de liberalen de pineut, daarna de socialisten, en dan werd de volksunie verkettert. In nederland zegt de kerk nu dat "iedereen die op Wilders stemt niet katholiek is". Die mentaliteit waarbij men steeds het systeem verdedigt typeert een moreel failliet waarbij men uiteindelijk alles toedekt en goedkeurt en verraadt. Men geeft geen moer om de mensen en principes, enkel om zichzelf en het systeem in stand te houden. De houding van Danneels (en van Leman) in dit alles is niet zozeer 'links' maar eerder dat. De befaamde tsjeven-mentaliteit is ook niets anders dan dat.

Ondertussen is de kerk diep ziek. Ze heeft het contact met de wereld verloren. Ze dwingt geen respekt meer af omdat ze niet voor de mensen opkomt maar voor het systeem.

Een opmerkling die dit alles tekent is: "Danneels’ toenmalige woordvoerder, Toon Osaer, belde mij op een avond om me te zeggen dat ik als katholiek “gehoorzaam” moest zijn aan de bisschoppen."

Verloren zonen?

Pater Leman doet aan actieve politiek, waarbij mensen uitgesloten worden. Een priester als Staf Nimmegeers zat zelfs ooit in het parlement.

Die laatste was dan nog verkozen op de lijst van de socialistische partij, die als programmapunten onder andere euthanasie en abortus propageert. Beide heren konden blijkbaar met toelating van hun hiërarchie dergelijke activiteiten verzoenen met hun priesterambt, maar hoe is mij eigenlijk altijd een raadsel gebleven.

Voor ik uw bericht las, mevrouw, toen ik recent van hun beider "chef", Godfried kardinaal Danneels, vernam dat die "niets met de mantel der geheimhouding wilde bedekken", geloofde ik nog steeds dat hij zelf over seks - als priester zijnde - niet veel afwist. Maar dankzij uw bijdrage vandaag stel ik vast dat hij vooral niks wilde weten.

Dat zo iemand ooit gedoodverfde papabile was, maar het - gelukkiglijk - dus niet geworden is, stemt tot nadenken voor degenen die zouden twijfelen aan de tussenkomst van de Heilige Geest bij de pausverkiezing.

Met diens hulp lukt het wellicht alle betrokkenen ook nog om van onrechtvaardige rentmeesters verloren zonen te worden. “Wij” zullen dan mee feesten!