Bloedbad in Iraakse Katholieke Kerk: Waar Is de Verontwaardiging?

58 Mensen kwamen om bij een gijzeling met bloedige afloop in de Sayidat al-Nejat-kathedraal (Onze-Lieve-Vrouw van Verlossing) op zondag 31 oktober. Over het relaas van wat zich tijdens die gijzeling in de kathedraal precies afspeelde is het opvallend stil in onze media, en van veel publieke verontwaardiging is er weinig sprake. Het ging dan ook niet over een dominee met minder aanhangers dan je op een gemiddelde zondag aantreft in een doorsnee parochiekerk in het geseculariseerde Vlaanderen die ermee dreigde enkele korans te verbranden…

De Zweedse christelijke krant Dagen (De Dag) nam verleden week contact op met de Syrisch-katholieke priester Adris Hanna in Södertälje, die de verhalen bracht van enkele getuigen van de gijzeling. Hun verhaal is huiveringwekkend, en veelzeggend voor het gebrek aan respect dat de gijzelnemers voor hun slachtoffers hadden. Hieronder volgt een vertaling van enkele passages uit het interview met als titel «Het leek wel of het voor hen een spelletje was mensen dood te schieten»:

Vijf gewapende personen kwamen de kerk binnengestormd, terwijl anderen buiten de wacht optrokken. Toen ze binnenkwamen, losten ze enkele schoten naar de achterste rijen, waardoor de mensen in paniek raakten. Eén van de priesters, pater Wassim, vroeg hen om ermee op te houden. Eén van de mannen stapte daarop op hem af, en schoot hem in de hals, waarop hij neerviel in een plas bloed. De andere priester, pater Tahir, probeerde te helpen, maar werd ter plekke neergeschoten. Toen zijn broer naar voor liep om te helpen, werd ook hij neergeschoten. Toen hun moeder begon te huilen en de terroristen wilde doen stoppen, werd ook zij getroffen en ernstig gewond.

[…]

Eén van de mannen nam een vier maanden oude baby uit de armen van een moeder, wierp het in de lucht, en probeerde het neer te schieten voor het weer de grond trof

[…]

Toen een man neergeschoten werd, begon zijn zoontje te huilen. Hij was vijf jaar oud, en zijn moeder probeerde hem te doen zwijgen, maar hij bleef huilen. Toen zei één van de mannen: «We zullen hem wel doen zwijgen!», en schoot hem in het hoofd.

[…]

Enkelen probeerden zich te verschuilen in de sacristie. De terroristen vonden hen, en maakten hen allemaal af.

[…]

Toen de Amerikaanse en Irakese veiligheidstroepen probeerden de controle over de kerk weer over te nemen, zetten de mannen zich in het midden van het volk. Vervolgens lieten ze zich opblazen om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de dood.

Het interview sluit af met een bittere opmerking over de hypocrisie in de Westerse media:

Wanneer één persoon in de VS ermee dreigt enkele korans te verbranden, berichten alle media over de hele wereld erover en eisen een reactie van alle christenen. Maar wanneer terroristen een kerk binnenvallen en mensen vermoorden, zijn de reacties uiterst zwak. Waarom?

Het is inderdaad opvallend dat de reacties in de Westerse media opvallend zwak waren. Het relaas van wat er precies in de kerk gebeurde wordt nauwelijks verteld, en een krant als De Standaard doet zelfs uitschijnen dat ze een beetje per ongeluk en bij gebrek aan beters de kerk binnenvielen. Het is nochtans duidelijk dat de terroristen goed wisten wat ze deden (onder meer als wraak op de verbranding van de korans, die overigens nooit plaatsvond), en dat de kerk dus wel degelijk het doel van hun actie was.

Nu is het begrijpelijk dat in ieder geval de Vlaamse media weinig plaats kunnen inruimen voor deze afschuwelijke gijzeling. Er moet immers al uitvoerig bericht worden over veel grotere onrechten in deze wereld, zoals onder meer de voorstellen van aartsbisschop André-Jozef Léonard om af en toe ook eens wat Latijn te gebruiken in de eucharistieviering, wat terug te schroeven op het gebruik van de bloemetjes-vlindertjes-zonnetje-teksten waar geen mens ooit een touw heeft aan kunnen vastknopen, en recht te blijven staan tot aan de eerste lezing, zoals in de rest van de wereld. Daar wegen inderdaad geen 58 dode christenhonden in Bagdad tegenop.

Ook het vermelden – en dus veel krantenruimte – waard is het laatste initiatief van minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, verpakt als «tips voor een bang land». Het schijnt inderdaad dat er hier en daar nog scholen bestaan waar af en toe nog een haram-maaltijd opgediend wordt, en dat sommige werkgevers nog steeds hardnekkig de meest competente kandidaten willen aanwerven in plaats van diegene met de juiste huidskleur. Vreselijk! Misschien nog het meest opvallende voorstel is dat over de feestdagen. Er zou een te groot overwicht van christelijke feestdagen zijn. En we citeren uit De Standaard: «Iedereen mag twee “vlottende feestdagen” vrij kiezen, volgens zijn of haar cultuur of religie.» Benieuwd of ook 11 juli daarmee toegelaten zal worden. Of zou dat niet echt de bedoeling geweest zijn?

Ondertussen lopen er in Irak wel een hele hoop mensen rond die al blij zijn als ze ook dit jaar Kerstmis heelhuids zullen kunnen doorkomen. Enkele dagen geleden werd er trouwens een akkoord bereikt over een nieuwe regering. Misschien kan Joëlle Milquet haar initiatief ook eens doorspelen aan haar ambtgenoot in Bagdad?

Verband

@ Filip vL

Men kan natuurlijk alles verbinden, wanneer men zich niet 'gebonden' voelt door rede noch moraliteit. Het is toch niet omdat moordenaars en terroristen een verband poneren tussen A en B  dat er dan automatisch of noodzakelijk een redelijk verband zou bestaan tussen A en B.  Voor 'normale' mensen kan er toch geen redelijk verband bestaan tussen enkele boekskes verbranden en een massamoord begaan. 

Wanneer terroristen beweren dat hun wandaad zou berusten op..."wraak op de verbranding van de korans, die overigens nooit plaatsvond"...dan hebben we te doen met een drogreden.  Er is geen enkel redelijk verband tussen die "Syrisch-katholieken in Baghdad en, bijvoorbeeld, mishandeling van islamisten door het Egyptische regime of een 'dominee' in Florida die dreigt met een boekske te verbranden.

Mijn probleem met Nataraja is dat hij zomaar klakkeloos die 'rationale' van terroristen parroteert als een soort redelijke of begrijpbare justificatie voor hun acties. Dat is even onnozel als - hypothetisch - een verband willen zien of leggen tussen het bombarderen van een moskee in Antwerpen en het vermoorden van kristenen op sommige Indonesische eilanden.

Nee, Nataraja... # 2

1) Ik denk dat dit zich helemaal NIET "relateert tot de koranverbrandingsactie".  Er is geen enkel serieus verband tussen (a) een enkeling die wat boekskes verbrand en (b) een "bloedbad" aanrichten in een kerk of een moskee of eender waar. Juist zoals men geen serieuse vergelijking kan maken tussen een muggenbeet krijgen of door een leeuw verscheurd of verorberd worden. 

2) Natuurlijk is Al Qaeda maar "een van de vele actoren in de regio".  De vraag is niet hoeveel verschillende actoren er zouden zijn, maar wat de aard of 'natuur' van die actoren zou zijn.  En die aard of natuur zegt veel over de cultuur waarin die actoren kunnen 'zwemmen'.  

3) In mijn vorige "afsluitende paragraaf" zat niet veel "complexiteit".  Ik verwees naar twee breuklijnen in Irak.  In den Belgique kan ik al minstens 3 grote breuklijnen ontwaren: Vlamingen/franstaligen + autochtonen/allochtonen + klerikalen/antiklerikalen.  Voorlopig zie ik ze nog niet hun respectievelijke tempels en symbolen bombarderen en "bloedbaden" aanrichten.  Maar, vermits in recente dekaden het vrijemeningsuitingsrecht niet echt meer wordt gerespecteerd in Belgique - zodat noodzakelijke maatschappelijke 'aanpassingen' niet meer op tijd kunnen gebeuren - kan men er zich aan verwachten dat mettertijd Iraakse of Lebanese toestanden daar ook terug zullen komen.

4) U vroeg waarom er vandaag geen grote problemen lijken te bestaan tussen de shia en de Koerden? Ik denk dat daar 2 'verklaringen' of grote redenen voor bestaan.   

- De shia zijn de grootste of demografisch-dominante groep, en die richten zich vandaag primair tegen de sunni  omdat het vreselijke sunni-regime van Saddam over de laatste dertig jaar verschillende keren mini-genocides tegen de shia 'organiseerde'.  Er is dus een belangrijk element van 'wraak'. Maar, beide groepen beogen van het machtsmonopolie in Irak te bekomen, en worden daarin gesteund door hun respectievelijke vrienden onder de buurlanden. In feite bevechten Iran en Saudi Arabia mekaar vandaag via hun proxies in Irak. In het verleden kwamen France en Deutschland ook reglmatig hun ruzies uitvechten in den Belgique.

- Er is geen geografische 'overlapping' tussen Koerden en shia, maar wel tussen Koerden en sunni.  Daarenboven, het was het sunni-regime van Saddam dat ook mini-genocides tegen de Koerden 'organiseerde' en dat delen van Koerdistan 'afpakte' en verarabiseerde.  De Koerden hebben dus met de shia gemeen dat ze mede-slachtoffers waren van het Saddam sunni-regime.  In Irak zitten de Koerden dus vandaag een beetje in 'de wip positie' in de strijd tussen de nieuwe shia-bazen en de vroegere sunni-bazen.  Maar, maak u geen illusies.  Van zodra een van de twee 'grote' groepen de volledige staatsmacht in handen zal hebben, ongeacht of dat nu de sunni of de shia zullen wezen in de toekomst, dan zal het gedaan zijn met die 'vrede' tussen shia en Koerden. De Koerden beseffen dat natuurlijk ook. Precies daarom insisteren ze in het 'nieuwe Irak' op het behoud van hun eigen 'leger'. En precies daarom ook hopen de Koerden - tegen 'beter weten' in - dat de Amerikanen er een militaire aanwezigheid zullen blijven behouden (want de Europeanen zijn al 'gaan lopen').

@Filip: verband

hoewel de zaak van de Egyptische bekeerlingen veel directer gelinkt te zijn aan het terroristische netwerk in kwestie, ben ik bereid uw argumentatie te accepteren. Drogreden of niet, de verwijzing was er.
Dank voor de verduidelijking.

Nee, Nataraja,...

Nee, Nataraja, het sectarisch geweld in Irak is NIET "erg complex en sterk verbonden aan de lokale machtsverhoudingen". Dat is onduidelijk taalgebruik en bewuste 'double-speak' en kopindegronderij.

Het is eigenlijk heel simpel als men 'de dingen' maar bij hun echte naam zou durven noemen.  Dit specifiek bloedbad in een Iraakse katholieke kerk berust gewoon op de intolerantie van islamieten ten overstaan van 'infidels'.  De radikale islamisten willen die christenen uitroeien of ten minste 'verdrijven', en de grote massa van vermeende 'moderate moslems' blijft daar grotendeels onverschillig tegenover. En daarom blijven dit soort van 'incidenten' doorgaan. Als er een half miljoen Baghdadis op straat zouden gekomen zijn om te protesteren tegen dit bloedbad van een kleine minoriteit (Syrische katholieken) dan zou men er misschien anders over kunnen denken. Maar, de realiteit is dat sunnis of shias alleen op straat komen wanneer hun eigen moskeeen gebombardeerd worden, terwijl hun bekommernis voor hun kleine minoriteiten vrijwel ZERO is.

Er zijn natuurlijk nog vele andere vormen van uitgebreid geweld in Irak en elders in de moslemwereld. In Irak betreffen die vooral de shia-sunni breuklijn en de Arabische-Koerdische breuklijn, en zij berusten allemaal op dezelfde grondoorzaak: culturele intolerantie en zowel religieus als cultureel 'imperialisme'.

@marcfrans

blijft de vraag hoe dit zich dan wel relateert tot de koranverbrandingsactie zoals de auteur aangaf.

neem dit niet fout, maar ik volg liever de analyses van de vele publicaties van o.a. International Crisis Group dan uw mening dat het allemaal "heel simpel is". alle rapporten wijzen erop dat het dat nu net niet is. al-Qaida (die op deze acties tegen christenen aansturen) is slecht een van de vele actoren in de regio.
U geeft trouwens die complexiteit ook in uw afsluitende paragraaf zelf toe. Of zijn die patronen van "religieus en cultureel imperialisme" ook allemaal te herleiden tot uw "islamieten vs infidels"? dat moet u dan wel even uitleggen in verhouding tot koerden en shiieten vind ik.

wat bedoelt u?

Dit artikel is kritiek op de Belgische media en hun miserabele buitenlandscoverage neem ik aan. De wereldpers, o.a. BBC, heeft heel wat aandacht geschonken aan de zaak, en blijft dat doen http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11724378. Dat men er in Zweden veel over schrijft heeft alles te maken met het feit dat daar een van de grootste diasporas van Assyriers ter wereld woont.

Kan de auteur van dit artikel misschien enige toelichting geven bij de conclusie "onder meer als wraak op de verbranding van de korans, die overigens nooit plaatsvond"? Hoe weet u dat?

 Het sectarisch geweld in Iraq is erg complex en sterk geboden aan de lokale machtsverhoudingen na de val van het Saddam regime. 

nog erger op de RTBF

Die weigerde te melden bij het bericht dat slachtoffersin franse ziekenhuizen werden opgenomen eigenlijk christenen waren terwijl het juist daarom ging! Zo hebben ze bij de herinnering aan de bevrijding van Auschwitz ook expliciet en imho niet onschuldig verzwegen dat vooral Joden de slachtoffers waren! (Idem Ditto wat dit laatste betreft voor de VRT)