Aan Novopress.info en De Morgen, op verzoek van het Centrum

Op de website novopress.info staat volgende tekst. Het werd mij meegedeeld door de heren Patrick Charlier en Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme Bestrijding. Hieronder hun brief, gedateerd op 8 augustus, die ik (wegens omstandigheden) met enkele dagen vertraging ontving:

Geachte heer Belien

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wenst u te signaleren dat het artikel ‘Geef ons wapens’ opgedoken  is op het internet, meerbepaald op de website Novopress.info. Dat zult u wellicht zelf ook vernomen hebben naar aanleiding van het artikel in de Morgen op 8 augustus.

Het Centrum verwijst naar uw verzoek van 21 april 2006 op uw website aan ‘alle websites en/of andere publicaties’ om de tekst te verwijderen indien u geen toestemming hebt gegeven voor de publicatie ervan. U verwijst hierbij naar de wetgeving op de auteursrechten en naar de vaststelling van het Centrum dat de brief “aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming” volgens art 1 par3, 3° van de wet van 30 juli 1981 (zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007) tot bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden.

Mogen wij u uitdrukkelijk verzoeken om uw vraag te herhalen en de betwiste tekst te laten verwijderen én om de nodige inspanningen te doen om de publicatie op de website Novorpress.info stop te zetten?,

In afwachting van uw positieve reactie verblijven wij,
Met de meeste hoogachting
Patrick Charlier, Coordinator Departement Racisme en Integratie
Jozef De Witte, Directeur

De tekst Geef ons Wapens verscheen op The Brussels Journal op 21 april 2006, maar werd verwijderd op vraag van het Centrum, met volgende boodschap:

Deze tekst werd verwijderd op vraag van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en voor Racismebestrijding dat ons bij aangetekende brief van 10 mei laat weten dat onze "uitlatingen een aanzet tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming betreffen (art 1 par 3, 3° van de wet van 30/07/1981). Bijgevolg verzoeken wij u om de betwiste tekst te verwijderen of te laten verwijderen. In het tegengestelde geval, behoudt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zich het recht voor om dit feit aanhangig te maken bij het gerecht."
 
Hoewel ik de beschuldiging ontken, wordt aan dit verzoek hierbij gevolg gegeven. Als auteur van de bewuste tekst verzoek ik alle websites en/of andere publicaties die de tekst, buiten mijn weten en zonder mijn toestemming, overgenomen hebben of passages eruit citeren, deze eveneens te verwijderen. Indien zij dit niet doen, is dit niet alleen een inbreuk op mijn auteursrecht maar maken zij zich volgens de door het Centrum ingeroepen wetgeving eveneens medeschuldig aan het “aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming.”

Ik dank het Centrum van harte om mij erop te wijzen dat de website Novopress.info mijn tekst herpubliceerde. Ik had het nog niet vernomen, want, in tegenstelling tot wat het Centrum meent, heb ik het grote genoegen geen lezer te zijn van De Morgen. Ik gaf Novopress.info inderdaad geen toestemming tot herpublicatie noch tot citeren van door mij geschreven passages. Ik heb met Novopress.info nooit enige contact gehad, noch weet ik wie er achter deze website zit. Aangezien ik niet weet hoe ik Novopress.info kan contacteren, maar aangezien zij deze website klaarblijkelijk lezen, verzoek ik Novopress.info langs deze weg om de tekst “Geef ons wapens” te verwijderen.

Ik herhaal op vraag van het Centrum mijn vraag aan alle websites en/of andere publicaties die de tekst, buiten mijn weten en zonder mijn toestemming, overgenomen hebben of passages eruit citeren, hiermee te stoppen.

Ik dank het Centrum evenzeer van harte om mij erop te wijzen dat ook De Morgen zonder mijn toestemming passages uit mijn tekst citeerde. Het ging daarbij uitgerekend om de passages die het Centrum het meest aanstootgevend acht wegens “aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming,” en die ik om deze reden hier niet mag citeren.

Het moet nu maar eens voor eens en voor altijd gedaan zijn met het citeren van deze passages door De Morgen en andere publicaties op het web of of papier, want volgens de Belgische wetgeving maakt eenieder die dit doet, het weze Novopress.info of De Morgen, zich medeschuldig aan “aanzetten tot geweld jegens een groep wegens de nationale of etnische afstamming.” Werkelijk, ik zou mij niet graag in de beklaagdenbank zien samen met De Morgen. Dat is toch wel de zwaarste straf zijn die men een zichzelf respecterend journalist kan aandoen.

Inmiddels kijk ik benieuwd uit naar een volgende schrijven van het Centrum. Het is immers steeds een genoegen om brieven te ontvangen van zeer verstandige ambtenaars.

 

 

Zie ook:
Verzoek aan Jozef De Witte, 13 augustus 2007

Deze kwestie is een

Deze kwestie is een fraai staaltje van hoe censoren in hun eigen 'logica' verstrikt raken. Censuur maakt het immers ook de censor onmogelijk om het onderwerp te behandelen zonder tegen de eigen principes te zondigen.

In Duitsland leidde dit zelfs tot de hilarische toestand waarbij een anti-fascist geen hakenkruis (met rode streep door) mocht gebruiken in zijn campagne.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF29092006_088

 'Consequente' censuur maakt dus ook bestrijding van het gecensureerde onmogelijk.

 

 

OK

Ok, goed. Ik accepteer het volledig. Alleen had het leuker geweest ware het artikel véél en véél sarcastischer geweest, met de opmerkingen die Paul Belien in de reacties heeft gegeven, erin verweven, en met als afsluiter de verwijzing naar "zijn collega Kuifje", die me zowat de slappe lach heeft bezorgd :-)

Maar goed, op deze manier kan het artikel zowaar als een "officieel document" met juridische bruikbaarheid gelden. Wie niet sterk is moet slim zijn.

 

Gebrek aan ruggengraat

"Mogen wij u uitdrukkelijk verzoeken om uw vraag te herhalen en de betwiste tekst te laten verwijderen én om de nodige inspanningen te doen om de publicatie op de website Novorpress.info stop te zetten?"

Hierop had ik in Beliens plaats geantwoord: "Ik ga niets herhalen en geen enkele inspanning doen om die publicatie stop te zetten. Doe jullie vuile werk zelf maar. Kortom: jullie kunnen de pot op!"

Helaas beschikt Paul Belien niet over een ruggengraat. Wel met een grote mond verkondigen dat het secularisme de islam niet durft tegen te houden (want vergelijk eens met wat de christenen destijds in Poitier wel niet gepresteerd hebben), maar zelf doet hij het in zijn broek van het minste briefje van het Centrum. En zoals Cogito al zei: die paar cynische nootjes kunnen die slaafsheid niet goedmaken.

Aan Johan B.

Maar Johan toch. Begrijpt ge niet dat P.B. juist zo slaafs reageert om de zaak in het openbaar te brengen en de belachelijkheid van het Centrum aan de kaak te stellen? Er is een verschil tussen "moed" en "suicidal" !!

Slavernij

Zo is het inderdaad. Het Centrum vraagt mij om op deze website nog eens mijn verzoek te herhalen en om met Novopress in contact te treden. De enige manier waarop ik dat kan doen is via deze website, want op die manier heeft Novopress het artikel destijds ook overgenomen. Ik ga graag op die vraag in. Zo weet elke lezer echter ook waar hij de tekst die ik destijds van het Centrum moest verwijderen, terug kan vinden. En dat allemaal op vraag van het Centrum zelf!
Nu wacht ik dus heel nieuwsgierig op het volgend schrijven van de verstandige ambtenaars van het Centrum. Ze zullen me toch niet kwalijk nemen dat ik onmiddellijk op hun eigen verzoek ben ingegaan, zeker? Ook al hebben hierdoor argeloze TBJ-lezers de gevaarlijke tekst kunnen (her)lezen, werden zij hierdoor tot "haat" aangezet, en tot het zich bewapenen met pepperspray.

(Maar misschien heeft het Centrum momenteel voor mij geen tijd meer en heeft het het te druk met mijn collega Kuifje) 

slaaf

Zoveel slaafsheid begrijp ik echt niet hoor. Dat kunnen de enkele cynische nootjes hierin niet goedmaken.

Is dat nu nodig?  Is het dan nog veel erger dan ik denk?

Slaafsheid?

Als Novopress de tekst laat staan dan kan ik daar echt niets aan doen (want het is een buitenlandse website), en het Centrum kan er mij evenmin iets om doen. En dus zal de tekst, vermoed ik, blijven staan. Wie hem nog eens wil lezen, weet nu dankzij De Morgen en het Centrum waar hij terecht kan.

Deley en De witte

"Klaarblijkelijk heeft Deley een soort "imprimatur" van anti-racist van het CGKR gekregen, dat hem verder toelaat deze stukken te publiceren." Niet alleen dat! De Witte heeft nog niets gedaan sinds meer dan 1 maand om daar de links naar antisemitische en negationistische sites te doen verwijderen. Lees:
www.antisemitisme.be
"Deze links zijn belangrijker dan anderen doordat zij op een website zijn dat door staatsfondsen gefinancierd worden.

Het Centrum voor Gelijkheid van kansen werd gewaarschuwd opdat er snel gereageerd wordt."

1 maand en nog niets... De Witte is precies "de rappe" niet.

De Rappe

Oh, maar De Witte is De Rappe wel, want nog maar pas meldt De Morgen dat het Centrum onderzoekt of mijn tekst op Novopress staat, of de volgende dag heb ik in mijn brievenbus al een brief van het Centrum. Als ze willen, kunnen ze dus wel degelijk snel zijn. Anti-semitisme is echter geen prioriteit, meer zelfs: het is helemaal geen punt.

Novopress

Dank, dank voor deze interessante verwijzing! Heb net "Novopress" aan mijn "favorites" toegevoegd en het plezier gehad om uw artikel nog eens te kunnen smaken. Hartelijke groeten,

Ed

heel vriendelijk

Ik vind het heel vriendelijk van De Zorgen en de ambetantenaren van het Centrum voor Gemiste Kansen en Racismeverspreiding dat ze mij op deze manier hebben laten kennis nemen van een interessante webstek die ik nog niet kende.

Indien je dat wil , kan ik

Indien je dat wil , kan ik ervoor zorgen dat de tekst niet kan verdwijnen .
Het internet bestaat uit meer dan gewone websites .